Aanmelding

Als uw kind van de basisschool het advies praktijkonderwijs heeft  gekregen dan is de aanmeldingsroute heel eenvoudig.

Ouders kunnen tijdens schooltijd een afspraak maken (tel. 023-5316470 / administratie@deschakelhaarlem.nl)  met de directeur van De Schakel voor een oriënterend gesprek, met een rondleiding door de school. In dit gesprek wordt verteld wat u van De Schakel kunt verwachten en wat De Schakel van u en de leerling verwacht.

Indien u kiest voor aanmelding bij De Schakel, dan volgt een intakegesprek met de schoolpsycholoog of zorgcoördinator.  We vragen u ervoor te zorgen dat wij voorafgaand aan het gesprek het onderwijskundig rapport en overige dossierstukken hebben ontvangen.

Na het intakegesprek worden de gegevens van de leerling besproken in de Commissie van Toelating.

De Commissie van Toelating van De Schakel bepaalt of de school kan voldoen aan de onderwijswijsbehoeften van de leerling.  Soms wordt nadere informatie door de zorgcoördinator of psycholoog bij de betreffende instanties opgevraagd, en nogmaals in de commissie besproken. 

Ook een MDO (Multi Disciplinair Overleg) kan onderdeel uitmaken van de intakefase.   

Leerlingen dienen altijd aan de wettelijke toelatingscriteria van het praktijkonderwijs te voldoen. (o.a.:  IQ: 55 > 80 en meer dan 3 jaar leerachterstand)

De definitieve beslissing tot toelating of afwijzing wordt in overleg met de Commissie van Toelating van De Schakel genomen door de directie van de school. Uitgangspunt bij toelating is dat de leerling de gehele schoolperiode op De Schakel kan functioneren en kan profiteren van het aangeboden onderwijs.

Voor een door de school toelaatbaar verklaarde leerling wordt een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) aangevraagd bij de TVO-commissie (Toewijzen Vanuit Onderwijs en Ondersteuningsbehoefte) van het Samenwerkingsverband VO. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.  

Indien er een TLV wordt afgegeven kan tot officiële inschrijving overgegaan worden en vindt een persoonlijke overdracht plaats met de school van herkomst.

Zij-instromende leerlingen vanuit het VMBO met LWOO kunnen tot 1 januari 2017 een PRO-beschikking aanvragen bij de RVC (Regionale Verwijzings Commissie),  geldig met terugwerkende kracht vanaf schooljaar 2016-2017.

 

Het volgende wordt verwacht:

 

1.  De leerlingen worden geacht de doelen arbeidstoeleiding en zelfredzaamheid van het praktijkonderwijs te kunnen halen.

2.  De leerlingen kunnen profiteren van mogelijke pedagogische en didactische zorg die de school kan bieden.

3.  De leerlingen kunnen klassikaal aangeboden lessen bijwonen.

4.  De leerlingen kunnen aan de gestelde lichamelijke eisen van de opleiding voldoen, met name gezien het praktijkgerichte programma van het praktijkonderwijs.

5.  De leerlingen kunnen zich verplaatsen binnen de school, teneinde de lessen bij te wonen.

6.  Veiligheid voor de betreffende leerling, medeleerlingen en docenten moet gewaarborgd kunnen zijn.

7.  Voor elke klas is een bovengrens voor het aantal leerlingen met extra sterke ondersteuningsbehoefte.  Dit wordt bepaald door de Commissie Van Toelating.

8.  De leerlingen belemmeren medeleerlingen niet in hun ontwikkelproces.

9.  De docenten worden niet belemmerd in het didactische proces.

10. In geval van gedragsproblematiek bij de leerling besluit de CVT van De Schakel of de school voldoende toegerust is om passende ondersteuning te bieden.

De in de school aanwezige ondersteunende deskundigheid en begeleidingsvoorziening worden optimaal voor de leerlingen ingezet. Op niet in de school aanwezige deskundigheid of voorziening, kunnen ouders of leerlingen in principe geen aanspraak doen.

Bij het verlaten van De Schakel krijgen de leerlingen een (regionaal erkend) PRO-diploma. De examens vinden plaats in de eerste drie weken van juni. Het praktijkonderwijs is voor veel van onze leerlingen eindonderwijs. Leerlingen van het praktijkonderwijs zijn vrijgesteld van de Kwalificatieplicht.

Neemt u voor een afspraak contact met ons op :

Sterrenpad 2, 2023BV Haarlem
Telefoon: 023 -5316470
administratie@deschakelhaarlem.nl