Zorg voor de leerlingen

Op praktijkcollege de Schakel is de zorg voor leerlingen groot. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich goed voelt. Immers als je je goed voelt dan kan je je het best ontwikkelen.

Als een leerling ingeschreven is op praktijkcollege de Schakel dan maakt de zorgcoördinator een startverslag van alle gegevens van de leerling. In dit verslag staan ook de onderwijszorgbehoeften van de leerling beschreven. Dit verslag wordt besproken met de mentor.

De mentor is de belangrijkste persoon binnen de school voor de leerling en zijn of haar ouders. De mentor is de 'spil' in de zorg voor de leerling. De mentor is de contact persoon en als er vragen zijn over het functioneren van de leerling op onderwijs of sociaal emotioneel gebied is de mentor de aanspreekpersoon voor ouders.

Als de mentor vragen heeft over de onderwijs behoeften van een leerling dan kan hij terecht bij de zorgcoördinator. In overleg met de zorgcoördinator kan de leerling besproken worden in het interne zorgteam.

Het interne zorgteam is een overleg dat een keer per twee weken plaats vind. Hier nemen de volgende disciplines aan deel:

 • Schoolpsycholoog
 • Maatschappelijk werker
 • Zorgcoördinator
 • Mentor

De zorg behoeften rondom uw zoon/dochter wordt besproken en er worden duidelijke afspraken gemaakt over de te nemen acties. De geplande acties worden opgepakt door één of meerdere mensen van het zorgteam. De mentor heeft vaak zelf een uitvoerende taak, voorgesteld door het zorgteam. De mentor brengt de ouders op de hoogte van de gemaakte afspraken.

Soms is er behoefte aan meer expertise. Dan wordt een leerling met toestemming van de ouders besproken in het zorg adviesteam. Het zorg adviesteam komt eens in de 6 weken bij elkaar. En geeft een advies over hoe een leerling het beste geholpen of begeleid kan worden. De mentor brengt ouders op de hoogte van de adviezen en afspraken. De school kan een beroep doen op mensen van de volgende disciplines:

 

 • Directeur van de school
 • Schoolpsycholoog
 • Maatschappelijk werker
 • Zorgcoördinator
 • Leerplichtambtenaar
 • Schoolarts
 • Maatschappelijk werker van stichting MEE
 • Wijkagent
 • Medewerker bureau jeugdzorg
 • Etc.

Leerlingvolgsysteem

Van iedere leerling wordt er een digitaal logboek bij gehouden in het digitale leerlingvolgsysteem van de school.
De mentor registreert hierin het contact met ouders, de gemaakte afspraken, de leervorderingen, de stages, de incidenten en het verzuim. Daarnaast kunnen ook andere docenten en zorgfunctionarissen hier aantekeningen over de leerling in kwijt. Dit zorgt ervoor dat alle docenten op de Schakel goed weten wat er speelt met de leerling en wat de afspraken zijn.